ClickCease

Regulament oferta Black Friday

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI DE BLACK FRIDAY

Art. 1. Organizatorul și Regulamentul oficial al campaniei

Campania “Black Friday 2023” (numită în cele ce urmează şi “Campania”) este organizată de SC HOSTRIVER TECHNOLOGY SRL, persoană juridică română cu sediul social în mun. Cluj Napoca, str. Iuliu Moldovan, Nr. 10, Cod Poștal 400348, Jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/1955/2019, Cod fiscal 41088868,  conform responsabilă atât cu derularea și funcţionalitatea campaniei. În continuare, SC HOSTRIVER TECHNOLOGY SRL va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Black Friday 2023”. 

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României.

Art. 2.3. Durată promoție Black Friday 2023: 6 – 26 noiembrie 2023, în limita pachetelor de găzduire web stabilite pentru această campanie. 

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă pachetele de Găzduire Web și Găzduire WordPress, achiziționate pe o perioadă maximă de 12 luni de pe https://hostriver.ro/gazduire-web-romania/ respectiv https://hostriver.ro/gazduire-wordpress/ , semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https://hostriver.ro/ 

Art. 4.2. Reducerea se aplică doar pentru comenzile noi, participanții care dețin deja un cont la Organizator nu pot beneficia de reducere pentru prelungirea serviciilor existente, nu este permisa evitarea regulamentului prin incercarea de a migra conturi existente pe un pachet achizitionat prin oferta Black Friday, acest lucru este considerat fraudulos.

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – preţ unic pentru produsele semnalizate pe https://hostriver.ro/ , în perioada 6 – 26 noiembrie 2023. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada Campaniei menționată la art. 2.3.

Art. 5.2. Mecanismul Campaniei

Produsele achiziţionate în ziua Campaniei vor fi semnalizate pe website-ul https://hostriver.ro/. Acest preţ va fi valabil doar în perioada Campaniei. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă.

Campania “Black Friday 2023” NU se cumulează cu alte promoţii și vouchere de discount.

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit 

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator. 

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la office@hostriver.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Protecția datelor cu caracter personal

1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

2. Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscrie în Campanie, iar Agenția în calitate de împuternicit al Operatorului. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adaugat între paranteze atunci cand se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal) în temeiul obținerii consimțământului în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei, ofertarea și acordarea discounturilor la produsele participante;

b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului în scopuri promotionale si publicitare în legătură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul persoanelor vizate);

c. transmiterea de comunicari comerciale în scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicari similare (consimțământul persoanelor vizate);

d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);

e. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);

f. în vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu Iedera în scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor și a solicitărilor din partea clienților, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

g. soluționarea oricăror plangeri in legatura cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea discounturilor afișate;

h. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

i. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

–          Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

–          Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing)

–          Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobile

–          Furnizorii produselor participante la Campanie

–          Autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvaluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimtamantul sau interesul legitim)

Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligații de raportare si plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi. Incepand cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea ca prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra cost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

–          Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

–          Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

–          Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

–          Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifica.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

– În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care-i permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;

– În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

– În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

– În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Str. Iuliu Moldovan 10, Cluj Napoca Județul Cluj, România

E-mail: office@hostriver.ro

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere și cerere în justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti – e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale 

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://hostriver.ro/ pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.  

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/ implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Copyright ©2024 Toate drepturile rezervate. | Prețurile afișate sunt exprimate în EURO și nu includ TVA (19%)